contact us

Your location:HOME >> contact us>> contact us

Nanjing Huiyu Automation Co., Ltd


Contact Huiyu

Departmentphone:025-52215957

Market one:XXX phone:025-52215957
Market two:XXX phone:025-52215957
International Trade:   XXX phone:025-52215957

Fax: 025-86624709
E-mail:
njhy1973@163.com

Address: No. 33, Southeast Road, Shangba Town, Qixia District, Nanjing